PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER

Udarbejdet af Praktiserende Lægers
Organisation i samarbejde med advokatfirmaet Bruun og Hjejle.

Behandling
af oplysninger

I forbindelse med Lægerne Algade 33´s undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Algade 33 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Algade 33 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer
af oplysninger 

Lægerne Algade 33 indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks.
  journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.),
  seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Formål

Lægerne Algade 33 behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • undersøgelse, diagnostisk og behandling
  af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for
  myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til
  andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse
  af recepter
 • Indberetning til kliniske
  kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til
  sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål

Lægerne Algade 33 overholder vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredje parter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler
personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du
er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os.
Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være,
at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle
tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi
personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved
opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse
af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den
konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine
personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger
  til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et
  aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP
  (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed,
  Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og
  dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets
  Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende
  lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne
  oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter
  videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er
  sendt.
 • Ved indberetning
  af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning
  af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling
  videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter
  videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via
  FMK.
 • Ved indberetning
  til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger
  til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og
videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle,
behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige
  patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige
  personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og
  (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i
  medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at
  behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige
  patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
  sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10,
  samt sundhedslovens kap. 9. 
 • Oplysninger til brug for afregning for
  patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor
  efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt
  vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157
  og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap.
  3. 
 • Kliniske patientdata videregives til
  kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og
  bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser
  m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som
  patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene
  til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf.
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene
  til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens
  § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse
  personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i
  sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret
på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder
samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af
samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og
opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter
instruks fra os.

Lægerne Algade 33´s databehandlere er:

 • XMO (CGM)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling
  af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Lægerne Algade 33 opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger –
visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til
at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger,
retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til
at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift.
automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

I forhold til sletning er denne rettighed
dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der
ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en
kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende
behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder,
er du velkommen til at kontakte os.

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Algade 33

Algade 33

4000 Roskilde

Danmark

Telefon.: 46350310